&noscript=1 />

Wyjątkowy konkurs na profilu ELTAP na Facebooku!

Wyjątkowy konkurs na profilu ELTAP na Facebooku!
Pufa Megis Pufa Megis

Pufa Megis

750.00 zł
Fotel wypoczynkowy Dalia Fotel wypoczynkowy Dalia

Fotel wypoczynkowy Dalia

1279.00 zł
Fotel wypoczynkowy Megis Fotel wypoczynkowy Megis

Fotel wypoczynkowy Megis

1335.00 zł

Mamy dla Ciebie coś specjalnego!

Nowe meble wypoczynkowe od ELTAP są na wyciągnięcie ręki!

Zasady konkursu są banalnie proste! TY weź udział, a MY nagrodzimy dwóch szczęśliwców.

1️⃣   Masz meble ELTAP? Świetnie! Wrzuć ich zdjęcie w komentarzu i dokończ zdanie: "ELTAP w moim domu to…”

2️⃣   Nie masz jeszcze mebli ELTAP? Nic nie szkodzi! Wkrótce przecież możesz je mieć! Wystarczy, że dokończysz zdanie: "Chciałabym/ Chciałbym, aby meble tapicerowane ELTAP w moim domu..."

Co możesz zyskać? Jeden z naszych foteli lub zestaw mebli wypoczynkowych: fotel i pufę.

Czas trwania konkursu ELTAP: 12.10 – 31.10.2022

Nasz post konkursowy znajdziesz na naszym profilu na Facebooku.

Zapraszamy do udziału w naszej zabawie na Facebooku ELTAP.

§1 REGULAMIN KONKURSU

1. Organizatorem i koordynatorem konkursu „ELTAP w moim domu”  (zwanego dalej: “Konkursem”) jest ELTAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 63-604 Baranów, Mroczeń 203. NIP: 6192050823

2. „Uczestnik” – osoba, która wyśle zgłoszenie do Konkursu. Zgłoszenie można dokonać tylko poprzez złożenie prawidłowego komentarza pod postem konkursowym na platformie społecznościowej Facebook.

3. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

4. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 Kodeksu Cywilnego.

5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

 

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem internetowego serwisu społecznościowego Facebook.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany, ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu Facebook. Facebook nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Użytkowników są przekazywane Organizatorowi, a nie właścicielowi serwisu Facebook. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie Facebook.

4. Konkurs trwa od 12.10.2022  roku od momentu ogłoszenia za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook do 31.10.2022 roku.

5. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

7. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 07.11.2022 roku na platformie Facebook.

 

§3 UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 18 roku życia lub posiadającymi ograniczoną zdolność do czynności prawnych, ale posiadającymi zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie (zwane dalej: „Uczestnikiem”) posiadające konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (zwane dalej: „Kontem”).

2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że w rywalizacji konkursowej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona wykluczona z Konkursu oraz pozbawiona ewentualnej Nagrody w Konkursie.

3. Uczestnik może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu własnego Konta.

4. Uczestnik podczas trwania Konkursu może przedstawić dowolną ilość zdjęć konkursowych, jednak wówczas każde zdjęcie powinno przedstawiać inny produkt z oferty ELTAP, a każde zgłoszenie tekstowe powinno być unikatowe.

5. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.

6. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik zaświadcza, że jest jedynym autorem opublikowanej przez siebie pracy konkursowej i posiada pełne prawa autorskie do wspomnianej publikacji.

7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie mogą przystąpić do Konkursu, a każde zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na powyższych warunkach określonych w Regulaminie będzie jednoznaczne z faktem, iż Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

8. Uczestnik Konkursu, publikując zdjęcie ze zgłoszeniem konkursowym, wyraża zgodę na zapisanie, przetwarzanie oraz udostępnianie jego pracy przez firmę ELTAP w trakcie Konkursu oraz po jego zakończeniu.

Z chwilą publikacji zgłoszenia, Organizator nabywa nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie do prac Uczestników na następujących polach eksploatacji: publikacja w social mediach ELTAP oraz na stronie internetowej eltap.pl

 

§4 PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Wśród wszystkich uczestników Konkursu, którzy wykonali zadanie konkursowe zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców. Każdy z nich otrzyma jedną nagrodę. Wartość  nagród jest według cen standardowych ze strony internetowej eltap.pl

2. Laureat Konkursu nie ma prawa do wymiany Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. Laureat Konkursu nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie.

3. Wartość wygranej w konkursie nagrody wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do treści art 21 ust 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4. Jednemu Uczestnikowi Konkursu może zostać przyznana nie więcej niż jedna Nagroda.

5. Jeśli nagroda nie zostanie wydana w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź taka, co do której zwycięzca Konkursu utraci prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostanie ona do dyspozycji Organizatora.

6. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagrody, jeśli przyznanie jej będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

7. Nagrodami są:

a) Fotel

b) Zestaw fotel + puf.

Uczestnik konkursu ma prawo wyboru fotela lub fotela i pufy z mebli dostępnych na stanie firmy ELTAP w dniu ogłoszenia wyników konkursu. Uczestnik ma prawo wyboru tkaniny oraz koloru spośród dostępnych na stanie wariantów.

 

§5 ZAŁOŻENIA KONKURSOWE

1. Uczestnik celem udziału w konkursie powinien:

Uczestnik konkursu ma za zadanie opublikować zgłoszenie zgodne z poleceniem z publikacji konkursowej. Jeżeli uczestnik konkursu posiada jeden z mebli z oferty ELTAP to w zgłoszeniu powinien zawrzeć czytelne zdjęcie produktu oraz słowne dokończenie zdania konkursowego: : „ELTAP w moim domu…”. Jeżeli zaś uczestnik nie posiada żadnego produktu z oferty ELTAP to w zgłoszeniu konkursowym powinien dokończyć słownie zdanie konkursowe: : „Chciałbym/Chciałabym, aby meble ELTAP w moim domu…”.

2. Wybierając Zwycięzców, Organizator będzie brał pod uwagę wyłącznie zgłoszenia przesłane w regulaminowym czasie określonym w §2 punkt 4 niniejszego Regulaminu.

3. Wybierając Zwycięzców, Organizator kierować się będzie oryginalnością, kreatywnością i pomysłowością zamieszczonych prac.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z rywalizacji konkursowej zdjęć konkursowych, które zostały skopiowane od innych Uczestników.

 

§6 PUBLIKACJA WYNIKÓW I PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Po zakończeniu Konkursu Organizator poinformuje laureatów o wygranej poprzez platformę „Facebook”.

2. Do wysłania nagrody wykorzystane zostaną dane, które zbierze od Uczestników Organizator.

3. Nie uzupełnienie przez Laureata Konkursu danych określonych w ust. 2 powyższego regulaminu w terminie 7 dni od daty zamieszczenia komentarza określonego w ust. 1 powyżej, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Laureata uprawnienia do odbioru Nagrody, w konsekwencji czego Organizator odstępuje od przyznania tej Nagrody.

 

 

§7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, w której skład wejdą osoby reprezentujące Organizatora (zwana dalej: „Komisją”).

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W przypadku nie podania danych wskazanych w §6 ust. 2 lub nie odebrania Nagrody w terminie Nagroda nie zostanie przekazana.

3. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora wskazany w §1 pkt. 1 niniejszego Regulaminu lub drogą e-mailową na office@eltap.com

4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom.

5. Pisemna reklamacja powinna zostać doręczona na adres wskazany w punkcie 3

powyżej w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje doręczone w terminie wskazanym powyżej rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Reklamacje doręczone po upływie terminu określonego w pierwszym zdaniu powyżej będą odrzucone.

6. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą e- mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

§8 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Organizator informuje, iż jest Administratorem Danych, danych osobowych uczestników konkursu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, publikacji imienia i nazwiska Laureatów uprawnionych do odbioru Nagrody, rozpatrywania ewentualnych reklamacji i skarg, a także dla celów związanych z realizacją obowiązujących przepisów prawa (sprawozdawczość finansowa). Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu w swoje dane i możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach oraz przechowywane przez następujący czas:

a) Uczestnictwa w Konkursie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) – do czasu wycofania zgody, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do rozpatrzenia reklamacji,

b) Rozpatrywania reklamacji – na podstawie art. 6 lit. f RODO – do czasu jej rozpatrzenia,

c) Przesłania nagrody do laureata Konkursu – na podstawie art. 6 lit. f RODO – na czas niezbędny do dokonania wysyłki nagrody.

3. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia - na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.

4. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Uczestnik ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim dane Uczestnika są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Uczestnik może przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

§9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że będą respektowane prawa nabyte przez Uczestników.

2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, oraz interpretacji zapisów w nim zawartych, o ile nie będzie to naruszać praw nabytych przez Uczestników.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

4. Regulamin przechowywany będzie w siedzibie Organizatora przez okres 1 roku od dnia zakończenia Konkursu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.10.2022 r.